Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Voorzitter Raad van Commissarissen

Reacties welkom

met verbindende kwaliteiten en natuurlijk leiderschap

De organisatie

Welbions is de enige woningcorporatie van en voor de gemeenten Hengelo en Borne. 1 op de 4 inwoners woont in een woning van Welbions. Er werken ongeveer 150 collega’s die zich dagelijks inzetten voor betaalbaarheid en tevreden wonen. Welbions werkt aan wijken waar mensen prettig kunnen wonen, zich veilig en vertrouwd voelen en betrokken zijn bij hun omgeving. Wijken die ‘schoon, heel en veilig’ zijn. De rode draad in het werk van Welbions is ‘doen wat nodig is’ vanuit passie en betrokkenheid bij haar huurders en de wijken. Welbions werkt graag actief samen met bewoners, gemeente en partners in de wijk. De groene draad in het werk van Welbions is dat zij bij alles wat ze doen, nadenken of en hoe er een bijdrage geleverd kan en moet worden aan het verduurzamen van het woningbezit. In het ondernemingsplan ‘doen wat nodig is’ heeft Welbions deze visie zo helder en concreet mogelijk verwoord. Kijk voor het ondernemingsplan op: www.dwni.nl. Voor meer informatie over Welbions kijk op: www.welbions.nl.

De Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van Welbions. Dit doet de RvC in het bijzonder namens de huurders en de toekomstige huurders van Welbions. De RvC vervult de werkgeversrol voor de twee bestuurders en houdt deze scherp vanuit de toezichtrol. Daarnaast zijn de leden van de RvC klankbord voor de bestuurders, brengen de RvC-leden hun kennis en ervaring in en stellen zij hun netwerken open. De RvC bestaat uit zes leden en voelt zich sterk betrokken bij de stevige maatschappelijke opgave van Welbions. Op een onafhankelijke, transparante en positief kritische wijze vult de RvC haar rol in, waarbij de Governancecode een belangrijke leidraad biedt. De RvC-leden van Welbions vormen samen een evenwichtig team, waarbij de leden elkaar aanvullen, versterken en aanspreken. Binnen de RvC is een mooie balans tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

De RvC heeft focus op en aandacht voor:

 • Ontwikkelingen op welzijnsgebied, zorgbehoeften en -diensten; demografische en samenlevingsontwikkelingen, multiculturele ontwikkelingen; sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen; ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid.
 • Ontwikkelingen in het werkgebied en de relatie met en belangen van de relevante partijen en belanghouders; bewonersparticipatie, sociaal beheer, coöperatieve werkvormen, vrijwilligerswerk en mantelzorg

Een RvC-lid heeft, gezamenlijk met de andere leden van de RvC, als belangrijkste taak het toezicht houden op het algemeen beleid, de financiële continuïteit en de maatschappelijke doelstellingen van Welbions. Een RvC-lid staat daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd bij met raad en advies. Naast advies over algemene thema’s, adviseert een RvC-lid het bestuur vanuit zijn/haar specifieke vakkennis. De voorzitter van de RvC is de natuurlijk leider die verbindt, overziet, afstemt en op de juiste momenten intervenieert. Een stevige positie voor een krachtige professional bij een moderne en zeer goed presterende corporatie.

Verantwoordelijkheden

De functie van voorzitter kent, naast de reguliere verantwoordelijkheden, een aantal specifieke taken te weten:

 • Het in samenspraak met het bestuur opstellen van de agenda van de RvC
 • Het voorzitten van de vergaderingen van de RvC, het bewaken van kwaliteit van besluitvorming en het organiseren van collegiale besluitvorming in de RvC
 • Het stimuleren van een sfeer en cultuur waarin ieders kwaliteiten en inbreng optimaal tot hun recht komen
 • Het organiseren van de jaarlijkse zelfevaluatie en van evaluatiemomenten voor en na de RvC-vergaderingen
 • Zorgdragen dat commissarissen een introductie- en opleidingsprogramma volgen
 • Het zorgdragen voor transparantie over het functioneren van de RvC
 • Het zorgdragen voor verantwoording over het functioneren van de RvC
 • Het verzorgen van de communicatie met het bestuur; waar nodig klankbord
 • De corporatie vertegenwoordigen als het bestuur dit formeel niet kan c.q. daartoe bevoegd is
 • Lid van de remuneratiecommissie en zorg dragen dat het bestuur tenminste één keer per jaar wordt beoordeeld op zijn functioneren

Wij vragen

De functie van voorzitter van de RvC kent een aantal specifieke eisen, te weten:

 • Ervaring met strategische besluitvormingsprocessen en governance vraagstukken
 • Bestuurlijk inzicht gevoed door realiteitszin en gezond verstand
 • Bewustzijn van de complexiteit van woningcorporaties en een goed besef van de specifieke (maatschappelijke) rol die woningcorporaties hebben
 • Een stimulerende invloed op de RvC en in de relatie met anderen
 • Een kritische en onafhankelijke houding, maar staat tegelijk ook open voor een dialoog met alle belanghebbende partijen, met inachtneming van ieders rol
 • Heeft binnen en buiten de corporatie natuurlijk gezag en overwicht. Heeft niet de behoefte om per se “haantje de voorste” te zijn en zich naar buiten toe te profileren
 • De overige dagelijkse werkzaamheden plus nevenfuncties staan toe dat de voorzitter de benodigde tijd en aandacht kan geven aan deze functie
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Binding met Twente is zeer wenselijk, maar de kwaliteit van de kandidaat is leidend
 • Crisisbestendig, teamspeler, zelfreflectie, helikopterview, authentiek, consistent, ethisch, aanspreekbaar en heeft humor

Geïnteresseerd?

Siebert & Wassink/Segerink Search zijn door Welbions gevraagd te ondersteunen bij het maken van de juiste keuze en verzorgen de werving- en selectieprocedure voor de functie van voorzitter RvC.

Reageren op deze functie kan middels een motivatiebrief en een CV. De eerste gesprekken worden gevoerd door Jos Segerink en Joris Wassink op het kantoor van Siebert & Wassink in Enschede op maandagmiddag 27 mei en woensdag 29 mei 2019. De eerste gespreksronde bij Welbions is gepland op woensdagmiddag 12 juni 2019. De tweede gespreksronde bij Welbions is gepland op maandagochtend 24 juni 2019.

De benoeming van de nieuwe voorzitter van de RvC van Welbions vindt plaats conform de competenties en richtlijnen van de Autoriteit woningcorporaties. Voor de melding van de voorgenomen benoeming bij de Autoriteit woningcorporaties zal een fit- en proper test plaatsvinden.

Neem voor meer informatie contact op met Jos Segerink (06 – 53 89 97 74) of Joris Wassink (06 – 25 04 60 70). Of solliciteer via info@siebertwassink.nl.

Locatie

Hengelo

Publicatiedatum

30.04.2019

Contactpersoon

Joris Wassink

Zo komt ‘alles op z’n plek’

Direct na je sollicitatie krijg je van ons een bevestiging dat jouw reactie op de vacature correct is ontvangen. Uit de sollicitaties maken we binnenkort een zorgvuldige eerste selectie. Je ontvangt van ons bericht of we je direct uitnodigen voor een verdiepend interview of nu nog niet.

We willen netjes omgaan met het vertrouwen dat je ons geeft en zullen daarom alleen tijd en aandacht van je vragen, wanneer dat een serieuze kans op succes voor jou oplevert.

Voorsorteren op de toekomst